top of page

我們的工作

感恩社區

「無論生活幾困難,
我哋從來無對身邊嘅人失去信心,
我哋相信愛先係唯一嘅出路。」

 

更多感恩社區
Po_1st-01.png

感恩免費素食餐廳

2017年-2019年

感恩2.0_寶-14.png

感恩互助中心

2021年至今

bottom of page